نام کتاب: Micromechatronics نویسنده: Kenji Uchino, Jayne Giniewicz, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 504 حجم کتاب: 22 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Control Systems Design Of Bio-Robotics And Bio-Mechatronics With Advanced Applications نویسنده: Ahmad Taher Azar, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 0128174633, 9780128174630, فرمت: PDF تعداد صفحه: 502 حجم کتاب: 33 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press

نام کتاب: Control And Mechatronics (The Industrial Electronics Handbook) نویسنده: J. David Irwin, Bodgan Wilamowski, ویرایش: 2 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 1439802874, 9781439802878, فرمت: PDF تعداد صفحه: 683 حجم کتاب: 24 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Feedback Control Systems - Matlab-Simulink Approach نویسنده: Farzin Asadi, Robert E. Bolanos, Jorge Rodriguez, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 1681735393, 9781681735399, فرمت: PDF تعداد صفحه: 226 حجم کتاب: 14 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Morgan & Claypool

نام کتاب: Mechatronics - Electronic Control Systems In Mechanical And Electrical Engineering, 6Th ویرایش نویسنده: William Bolton, ویرایش: 6 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9781292076683, 9781292081595, فرمت: PDF تعداد صفحه: 663 حجم کتاب: 34 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Pearson

نام کتاب: Mechatronics System Design نویسنده: Devdas Shetty, Richard A. Kolk, ویرایش: 2 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 1439061998, 9781439061992, فرمت: PDF تعداد صفحه: 525 حجم کتاب: 20 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cengage Learning

نام کتاب: Intelligent Biomechatronics In Neurorehabilitation نویسنده: Xiaoling Hu, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 0128149426, 9780128149423, فرمت: PDF تعداد صفحه: 286 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press

نام کتاب: Mechatronics - A Foundation Course نویسنده: Clarence W. De Silva, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 1420082116, 9781420082111, فرمت: PDF تعداد صفحه: 898 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Mechatronics - Principles, Concepts And Applications نویسنده: Nitaigour Premchand Mahalik, ویرایش: 1 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: 9780070483743, 0070483744, فرمت: PDF تعداد صفحه: 607 حجم کتاب: 40 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Polymers In Organic Electronics - Polymer Selection For Electronic, Mechatronic, And Optoelectronic Systems نویسنده: Sulaiman Khalifeh, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 1927885671, 9781927885673, فرمت: PDF تعداد صفحه: 616 حجم کتاب: 22 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Chemtec Publishing