نام کتاب: Analog Integrated Circuits For Communication نویسنده: Donald O. Pederson, Kartikeya Mayaram, ویرایش: 2 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: 0387680292, 9780387680293, فرمت: PDF تعداد صفحه: 544 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Analog Integrated Circuits For Communication - Principles, Simulation And Design نویسنده: Donald O. Pederson, Kartikeya Mayaram, ویرایش: 1 سال انتشار: 1991 کد ISBN کتاب: 9781475721300, 9781475721287, فرمت: PDF تعداد صفحه: 577 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Broadband Circuits For Optical Fiber Communication نویسنده: Eduard Säckinger, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: 9780471712336, 0471712337, فرمت: PDF تعداد صفحه: 453 حجم کتاب: 29 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Circuits And Systems Based On Delta Modulation - Linear, Nonlinear, And Mixed Mode Processing نویسنده: Prof. Dr. Djuro G. Zrilic, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: 9783540237518, 9783540272465, فرمت: PDF تعداد صفحه: 195 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Electromagnetics For High-Speed Analog And Digital Communication Circuits نویسنده: Ali M. Niknejad, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 9780521853507, 0521853508, 9780511270093, فرمت: PDF تعداد صفحه: 466 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: Communication Circuits - Analysis And Design نویسنده: Kenneth K. Clarke, Donald T. Hess, ویرایش: 2 سال انتشار: 1994 کد ISBN کتاب: 0894648632, 9780894648632, فرمت: PDF تعداد صفحه: 670 حجم کتاب: 19 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Krieger Publishing Company

نام کتاب: Design Of High-Speed Communication Circuits (Selcted Topics In Electronics And Systems) نویسنده: Ramesh Harjani, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: 9812565906, 9789812565907, فرمت: PDF تعداد صفحه: 222 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: World Scientific

نام کتاب: Computational Advancement In Communication Circuits And Systems نویسنده: P.K. Banerjee, Koushik Maharatna, Goutam Kumar Dalapati, Amiya Kumar Mallick, Moumita Mukherjee, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9788132222736, 9788132222743, فرمت: PDF تعداد صفحه: 524 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Computational Advancement In Communication Circuits And Systems نویسنده: Koushik Maharatna, Maitreyi Ray Kanjilal, Sukumar Chandra Konar, Sumit Nandi, Kunal Das, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 9789811386862, 9789811386879, فرمت: PDF تعداد صفحه: 414 حجم کتاب: 17 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Digitally Assisted, Fully Integrated, Wideband Transmitters For High-Speed Millimeter-Wave Wireless Communication Links نویسنده: David Del Rio, Ainhoa Rezola, Juan F. Sevillano, Igone Velez, Roc Berenguer, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9783319932804, 9783319932811, فرمت: PDF تعداد صفحه: 255 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Springer