نام کتاب: A Student S Guide To Fourier Transforms نویسنده: J.F. James, ویرایش: 2 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 148 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: Basic Electrical Engineering نویسنده: V. K. Mehta, Rohit Mehta, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 416 حجم کتاب: 51 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: S.Chand Publishing

نام کتاب: Course In Physics 5 - Electromagnetism & Modern Physics نویسنده: S.C Pandey, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9788131734575, فرمت: PDF تعداد صفحه: 393 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Course In Physics 4 - Electrostatics & Current Electricity نویسنده: S.C Pandey, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9788131734100, فرمت: PDF تعداد صفحه: 287 حجم کتاب: 17 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Course In Physics 2 - Mechanics Ii نویسنده: S.C Pandey, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9788131734445, فرمت: PDF تعداد صفحه: 349 حجم کتاب: 88 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Engineering Drawing نویسنده: Shah M.B., Rana B.C., ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9788131709443, فرمت: PDF تعداد صفحه: 484 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Pearson

نام کتاب: Introduction To Creativity And Innovation For Engineers نویسنده: Stuart Walesh, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 013358707X, 9780133587074, فرمت: PDF تعداد صفحه: 368 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Introduction To Engineering Technology نویسنده: Robert J. Pond, Jeffrey L. Rankinen, ویرایش: 8 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 0132840111, 9780132840118, فرمت: PDF تعداد صفحه: 384 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Manual Of Engineering Drawing. Second ویرایش نویسنده: Colin Simmons, Dennis Maguire, ویرایش: 2 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: 9780080473345, 9780750651202, 0750651202, فرمت: PDF تعداد صفحه: 308 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Newnes

نام کتاب: Mastering 3D Printing In The Classroom, Library, And Lab نویسنده: Joan Horvath, Rich Cameron, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 1484235002, 9781484235003, فرمت: PDF تعداد صفحه: 310 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Apress