نام کتاب: A Practical Guide To Emc Engineering نویسنده: Sevgi, Levent, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9781630813833, 9781523116911, 1523116919, 9781630814007, 1630814008, فرمت: PDF تعداد صفحه: 304 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Artech House

نام کتاب: An Introduction To Applied Electromagnetics And Optics نویسنده: Vladimir V. Mitin, Russia Sementsov, Dmitry I. Ulyanovsk State University, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 9781498776295, 1498776299, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 354 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis

نام کتاب: Basic Laws Of Electromagnetism نویسنده: I. E Irodov, ویرایش: 1 سال انتشار: 1986 کد ISBN کتاب: 8123903065, فرمت: PDF تعداد صفحه: 159 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mir

نام کتاب: Boundary Conditions In Electromagnetics نویسنده: Ismo V. Lindell, Ari Shivola, Ari Sihvola, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 1119632366, 9781119632368, فرمت: PDF تعداد صفحه: 260 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Course In Physics 5 - Electromagnetism & Modern Physics نویسنده: S.C Pandey, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9788131734575, فرمت: PDF تعداد صفحه: 393 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Electromagnetic Analysis Using Transmission Line Variables نویسنده: Maurice Weiner, ویرایش: 3 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9789813225022, فرمت: PDF تعداد صفحه: 651 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: World Scientific

نام کتاب: Electromagnetic And Acoustic Wave Tomography - Direct And Inverse Problems In Practical Applications نویسنده: Nathan Blaunstein, Vladimir Yakubov, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9781138490734, 1138490733, 9780429488276, فرمت: PDF تعداد صفحه: 360 حجم کتاب: 45 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Electromagnetic Surface Waves A Modern Perspective نویسنده: Akhlesh Lakhtakia, Tom G. Mackay, John Anthony Polo, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 9780123971852, 0123971853, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 18 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Electromagnetic Theory For Complete Idiots (Electrical Engineering For Complete Idiots) نویسنده: David Smith, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: B08C5LP348, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 164 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Beyond Whyy

نام کتاب: Electromagnetic Transients Of Power Electronics Systems نویسنده: Zhengming Zhao, Liqiang Yuan, Hua Bai, Ting Lu, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9789811088117, 9789811088124, فرمت: PDF تعداد صفحه: 469 حجم کتاب: 29 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Springer