نام کتاب: Advanced Engineering Mathematics with MATLAB نویسنده: Dean G. Duffy, ویرایش: 4 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1004 حجم کتاب: 24 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Chapman And Hall

نام کتاب: Fundamentals Of Statistical Signal Processing, Volume I - Estimation Theory نویسنده: Steven M. Kay, ویرایش: 1 سال انتشار: 1993 کد ISBN کتاب: 0133457117, 9780133457117, فرمت: DJVU تعداد صفحه: 625 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Prentice Hall

نام کتاب: Fundamentals Of Statistical Signal Processing, Volume Ii - Detection Theory نویسنده: Steven M. Kay, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: 013504135X, 9780135041352, فرمت: PDF تعداد صفحه: 77 حجم کتاب: 28 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Prentice Hall

نام کتاب: Introduction To Mathematical Statistics نویسنده: Allen Thornton Craig, Robert V. Hogg, Joseph W Mckean, ویرایش: 8 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9780134686998, 0134686993, فرمت: PDF تعداد صفحه: 746 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Pearson

نام کتاب: Introduction To Stochastic Processes And Simulation نویسنده: Gerard-Michel Cochard, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9781119670780, 1119670780, 9781119670797, 1119670799, 9781119670827, 1119670829, 9781786304841, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 297 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Statistical Digital Signal Processing And Modeling نویسنده: Monson H. Hayes, ویرایش: 1 سال انتشار: 1996 کد ISBN کتاب: 0471594318, 9780471594314, فرمت: PDF تعداد صفحه: 622 حجم کتاب: 19 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Statistical And Adaptive Signal Processing نویسنده: Manolakis, Ingle, Kogon, ویرایش: 1 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: 9780071166607, 0071166602, فرمت: PDF تعداد صفحه: 807 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Statistics - Concepts And Controversies نویسنده: David S. Moore, William Notz, ویرایش: 8 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 9781464125669, 146412566X, فرمت: PDF تعداد صفحه: 673 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: W. H. Freeman

نام کتاب: Probability And Random Processes, Second ویرایش- With Applications To Signal Processing And Communications نویسنده: Scott Miller, Donald Childers, ویرایش: 2 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 0123869811, 9780123869814, فرمت: PDF تعداد صفحه: 522 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Academic Press

نام کتاب: Probability, Random Variables, And Random Processes - Theory And Signal Processing Applications نویسنده: John J. Shynk, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 0470242094, 9780470242094, فرمت: PDF تعداد صفحه: 794 حجم کتاب: 34 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley