نام کتاب: A Student S Guide To Fourier Transforms نویسنده: J.F. James, ویرایش: 2 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 148 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: Course In Physics 3 - Waves, Optics And Thermodynamics نویسنده: S.C Pandey, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9788131734117, فرمت: PDF تعداد صفحه: 462 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Dielectrics And Waves نویسنده: Arthur R. Von Hippel, ویرایش: 1 سال انتشار: 1995 کد ISBN کتاب: 1580531229, 9781580531221, فرمت: PDF تعداد صفحه: 304 حجم کتاب: 28 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Artech House

نام کتاب: Electromagnetic Field Theory نویسنده: Shankar Prasad Ghosh, Lipika Datta, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9781259006319, 125900631X, فرمت: PDF تعداد صفحه: 743 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Electromagnetic Field Theory & Transmission Lines نویسنده: G.S.N. Raju, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 9788131701713, 9788131799932, فرمت: PDF تعداد صفحه: 606 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Electromagnetic Fields In Electrical Engineering نویسنده: P. Hammond, A. Savini, J. Turowski, ویرایش: 1 سال انتشار: 1989 کد ISBN کتاب: 9781461280491, 9781461307211, فرمت: PDF تعداد صفحه: 307 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Finite Element Methods In Cad - Electrical And Magnetic Fields نویسنده: Jean-Claude Sabonnadière, Jean-Louis Coulomb, ویرایش: 1 سال انتشار: 1987 کد ISBN کتاب: 9781468487411, 9781468487398, فرمت: PDF تعداد صفحه: 194 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Field Emission Electronics نویسنده: Nikolay Egorov, Evgeny Sheshin, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9783319565606, 9783319565613, فرمت: PDF تعداد صفحه: 568 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Microwave Circuit Modeling Using Electromagnetic Field Simulation نویسنده: Daniel G. Swanson Jr., Wolfgang J. R. Hoefer, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: 1580533086, 9781580533089, 9781580536882, فرمت: PDF تعداد صفحه: 488 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Artech House

نام کتاب: New Foundations For Applied Electromagnetics - - The Spatial Structure Of Fields نویسنده: Said M Mikki, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 1608079198, 9781608079193, فرمت: PDF تعداد صفحه: 587 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Artech House