نام کتاب: Introduction To The Construction Of Class Fields نویسنده: Harvey Cohn, ویرایش: 1 سال انتشار: 1985 کد ISBN کتاب: 0521247624, 9780521247627, فرمت: PDF تعداد صفحه: 223 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: Linear Algebra With Applications نویسنده: Steven J. Leon, ویرایش: 9 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9781292070599, فرمت: PDF تعداد صفحه: 529 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Mathematics For Physicists - Introductory Concepts And Methods نویسنده: Alexander Altland, Jan Von Delft, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9781108471220, 1108471226, فرمت: PDF تعداد صفحه: 600 حجم کتاب: 40 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: The Analysis And Design Of Linear Circuits نویسنده: Roland E. Thomas, Albert J. Rosa, Gregory J. Toussaint, ویرایش: 7 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 1118065581, 9781118065587, فرمت: PDF تعداد صفحه: 944 حجم کتاب: 45 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: The Analysis And Design Of Linear Circuits نویسنده: Roland E. Thomas, Albert J. Rosa, Gregory J. Toussaint, ویرایش: 8 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 1119235383, 9781119235385, فرمت: PDF تعداد صفحه: 912 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Linear Algebra Coding With Python - Python’s Application For Linear Algebra نویسنده: Son Hyun-Seok, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: B08CT47RL3, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 309 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: