نام کتاب: Essential Computational Fluid Dynamics نویسنده: Oleg Zikanov, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 320 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Fluid Dynamics via Examples and Solutions نویسنده: Sergey Nazarenko, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 246 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Introduction to Theoretical and Computational Fluid Dynamics نویسنده: Constantine Pozrikidis, ویرایش: 2 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1274 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oxford University Press

نام کتاب: An Introduction to Computational Fluid Mechanics by Example نویسنده: Sedat Biringen, Chuen-Yen Chow, ویرایش: 2 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 470102268, فرمت: PDF تعداد صفحه: 320 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Coupled CFD-DEM Modeling - Formulation, Implementation and Application to Multiphase Flows نویسنده: Hamid Reza Norouzi, Reza Zarghami, Rahmat Sotudeh-Gharebagh, Navid Mostoufi, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 385 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Applied Computational Fluid Dynamics نویسنده: Hyoung Woo Oh, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 353 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: InTech Open

نام کتاب: The Finite Element Method for Fluid Dynamics نویسنده: Nicholas J. Garber, R.L. Taylor, P. Nithiarasu, ویرایش: 7 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 553 حجم کتاب: 36 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Numerical Methods for Fluid Dynamics With Applications to Geophysics نویسنده: Dale R. Durran, ویرایش: 2 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 533 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Analytical Fluid Dynamics نویسنده: George Emanuel, ویرایش: 2 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 805 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Computational Fluid Dynamics نویسنده: T. J. Chung, ویرایش: 2 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1058 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press