نام کتاب: Aircraft Propulsion Systems Technology And Design نویسنده: Gordon C. Oates, ویرایش: 1 سال انتشار: 1989 کد ISBN کتاب: 093040324X, 9780930403249, فرمت: PDF تعداد صفحه: 523 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: AIAA - American Institute Of Aeronautics & Astronautics

نام کتاب: Advanced Space Propulsion Systems نویسنده: Dipl. Ing. Dr. Martin Tajmar, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: 9783211838624, 9783709105474, فرمت: PDF تعداد صفحه: 130 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Aircraft Propulsion And Gas Turbine Engines نویسنده: Ahmed F El-Sayed, Ahmed F, El-Sayed, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: 9781420008777, 1420008773, فرمت: PDF تعداد صفحه: 914 حجم کتاب: 54 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Airbreathing Propulsion - An Introduction نویسنده: Tarit Bose, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9781461435310, 9781461435327, فرمت: PDF تعداد صفحه: 314 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Aerospace Propulsion نویسنده: T. W. Lee, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 1118307984, 9781118307984, فرمت: PDF تعداد صفحه: 318 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Aircraft Propulsion And Gas Turbine Engines نویسنده: Ahmed F El-Sayed, ویرایش: 2 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 1466595167, 9781466595163, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1476 حجم کتاب: 110 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Aerothermodynamics Of Gas Turbines And Rocket Propulsion نویسنده: G.C.C. Oates, ویرایش: 3 سال انتشار: 1997 کد ISBN کتاب: 1563472414, فرمت: RAR تعداد صفحه: 452 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: AIAA - American Institute Of Aeronautics & Astronautics

نام کتاب: Boron-Based Fuel-Rich Propellant - Properties, Combustion, And Technology Aspects نویسنده: Pang, Weiqiang, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9780367141660, 0367141663, فرمت: PDF تعداد صفحه: 347 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Deep Space Propulsion - A Roadmap To Interstellar Flight نویسنده: K. F. Long Bsc, Msc, Cphys, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 1461406064, 9781461406068, فرمت: PDF تعداد صفحه: 367 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Combustion Processes in Propulsion - Control, Noise, and Pulse Detonation نویسنده: Gabriel Roy, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: B00D2U25QW, فرمت: PDF تعداد صفحه: 480 حجم کتاب: 27 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Butterworth-Heinemann