نام کتاب: 2010 ASHRAE Handbook - Refrigeration (Si ویرایش) نویسنده: ASHRAE, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9781613446683, 9781933742823, فرمت: PDF تعداد صفحه: 898 حجم کتاب: 64 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Ashrae

نام کتاب: 2014 Ashrae Handbook - Refrigeration I-P Units نویسنده: ASHRAE, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 1936504715, 9781936504718, 9781680153279, 1680153277, فرمت: PDF تعداد صفحه: 314 حجم کتاب: 44 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Ashrae

نام کتاب: 2014 Ashrae Handbook - Refrigeration SI نویسنده: ASHRAE, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 1936504723, 9781936504725, 9781680153286, 1680153285, فرمت: PDF تعداد صفحه: 314 حجم کتاب: 44 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Ashrae

نام کتاب: Air Conditioning And Refrigeration نویسنده: Rex Miller, Mark Miller, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: 9780071467889, 0071467882, 0071487417, 9780071487412, فرمت: PDF تعداد صفحه: 602 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: ASHRAE Pocket Guide For Air Conditioning, Heating, Ventilation, Refrigeration - Inch-Pound ویرایش نویسنده: Mildred Geshwiler, ویرایش: 1 سال انتشار: 1993 کد ISBN کتاب: 1931862788, فرمت: PDF تعداد صفحه: 86 حجم کتاب: 19 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Amer Society of Heating

نام کتاب: ASHRAE Greenguide - The Design, Construction, And Operation Of Sustainable Buildings نویسنده: ASHRAE, ویرایش: 3 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9781613446867, 9783037850893, 9781933742854, فرمت: PDF تعداد صفحه: 486 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Ashrae

نام کتاب: Control Systems For Heating, Ventilating, And Air Conditioning نویسنده: Roger W. Haines, Douglas C. Hittle, ویرایش: 6 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: 0387305211, 9780387305219, 0387306331, 9780387306339, فرمت: PDF تعداد صفحه: 375 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Design Considerations For Datacom Equipment Centers نویسنده: American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ویرایش: 2 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 9781621988328, 9781891121326, 9781933742489, فرمت: PDF تعداد صفحه: 237 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Ashrae

نام کتاب: Cibse Guide B - Heating, Ventilating, Air Conditioning And Refrigeration نویسنده: Ken J. Butcher, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: 9781903287583, 9781628705201, فرمت: PDF تعداد صفحه: 537 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Chartered Institution Of Building Services Engineers

نام کتاب: Commercial Refrigeration For Air Conditioning Technicians نویسنده: Dick Wirz, ویرایش: 2 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 1428335269 9781428335264, فرمت: PDF تعداد صفحه: 405 حجم کتاب: 22 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Cengage Learning