نام کتاب: Advanced Wind Turbine Technology نویسنده: Weifei Hu, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9783319781655, 9783319781662, فرمت: PDF تعداد صفحه: 349 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Springer

نام کتاب: Aircraft Propulsion And Gas Turbine Engines نویسنده: Ahmed F El-Sayed, Ahmed F, El-Sayed, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: 9781420008777, 1420008773, فرمت: PDF تعداد صفحه: 914 حجم کتاب: 54 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Aerodynamics Of Wind Turbines نویسنده: Martin O. L. Hansen, ویرایش: 3 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 113877507X, 9781138775077, فرمت: PDF تعداد صفحه: 188 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge

نام کتاب: Aircraft Propulsion And Gas Turbine Engines نویسنده: Ahmed F El-Sayed, ویرایش: 2 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 1466595167, 9781466595163, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1476 حجم کتاب: 110 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Aerothermodynamics Of Gas Turbines And Rocket Propulsion نویسنده: G.C.C. Oates, ویرایش: 3 سال انتشار: 1997 کد ISBN کتاب: 1563472414, فرمت: RAR تعداد صفحه: 452 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: AIAA - American Institute Of Aeronautics & Astronautics

نام کتاب: Aircraft Engines And Gas Turbines نویسنده: Jack L. Kerrebrock, ویرایش: 2 سال انتشار: 1992 کد ISBN کتاب: 0262111624, 9780262111621, فرمت: PDF تعداد صفحه: 494 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: The MIT Press

نام کتاب: Combined-Cycle Gas And Steam Turbine Power Plants نویسنده: Rolf Kehlhofer, Bert Rukes, Frank Hannemann, Franz Stirnimann, ویرایش: 3 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 9781615838233, 9781583216316, 9781593701680, فرمت: PDF تعداد صفحه: 415 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Pennwell Books

نام کتاب: Gas Turbines Modeling, Simulation, And Control - Using Artificial Neural Networks نویسنده: Hamid Asgari, Xiaoqi Chen, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 9781498726610, 1498726615, 9781498726634, 1498726631, فرمت: PDF تعداد صفحه: 218 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Gas Turbines - A Handbook Of Air, Land And Sea Applications نویسنده: Claire Soares Emm Systems Dallas Texas Usaprincipal Engineer P. E., ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 0750679697, 9780750679695, فرمت: PDF تعداد صفحه: 776 حجم کتاب: 93 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Heat Engines Steam, Gas, Steam Turbines And Their Auxiliaries نویسنده: John Robins Allen, Joseph Aldrich Bursley, ویرایش: 1 سال انتشار: 1910 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 338 حجم کتاب: 22 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill