نام کتاب: Advances In Automatic Control نویسنده: Viorel Barbu, Mihail Voicu, ویرایش: 1 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: 9781461348276, 9781441991843, فرمت: PDF تعداد صفحه: 444 حجم کتاب: 39 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Air Logic Control For Automated Systems نویسنده: Rudy Wojtecki, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: 0849320577, 9780849320576, فرمت: PDF تعداد صفحه: 163 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Automatic Controls For Heating And Air Conditioning - Principles And Applications نویسنده: K. M. Letherman, N. S. Billington, ویرایش: 1 سال انتشار: 1981 کد ISBN کتاب: 9780080232225, 0080232221, فرمت: PDF تعداد صفحه: 220 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Electric Motor Control نویسنده: Sang-Hoon Kim, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9780128123195, فرمت: ZIP تعداد صفحه: 438 حجم کتاب: 19 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Control In Robotics And Automation - Sensor Based Integration نویسنده: Bijoy K. Ghosh, T. J. Tarn, Ning Xi, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: 0122818458, 9780122818455, فرمت: PDF تعداد صفحه: 441 حجم کتاب: 30 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press

نام کتاب: Mechatronics - Electronic Control Systems In Mechanical And Electrical Engineering, 6Th ویرایش نویسنده: William Bolton, ویرایش: 6 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9781292076683, 9781292081595, فرمت: PDF تعداد صفحه: 663 حجم کتاب: 34 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Pearson

نام کتاب: Modern Control Systems Analysis And Design Using Matlab نویسنده: Robert H. Bishop, ویرایش: 224 سال انتشار: 1993 کد ISBN کتاب: 0201596571, 9780201596571, فرمت: PDF تعداد صفحه: 84 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Addison Wesley Publishing

نام کتاب: Process Imaging For Automatic Control نویسنده: Scott D.M., Mccann H., ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: 0824759206, فرمت: PDF تعداد صفحه: 458 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Sensors And Control Systems In Manufacturing نویسنده: Sabrie Soloman, ویرایش: 2 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 007160572X, 9780071605724, فرمت: PDF تعداد صفحه: 625 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Automatic Control Systems نویسنده: Farid Golnaraghi, Benjamin C. Kuo, ویرایش: 10 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: , فرمت: AZW3 تعداد صفحه: 864 حجم کتاب: 157 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill