نام کتاب: Nonlinear Theory of Elasticity نویسنده: A. I. Lurie, Alexander Belyaev, ویرایش: 1 سال انتشار: 1991 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 612 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Applied Elasticity and Plasticity نویسنده: Mumtaz Kassir, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 565 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Theory of Elasticity نویسنده: lev Davidovich Landau, E. M. Lifshitz, ویرایش: 3 سال انتشار: 1986 کد ISBN کتاب: , فرمت: DJVU تعداد صفحه: 196 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: The Linearized Theory of Elasticity نویسنده: William S. Slaughter, ویرایش: 1 سال انتشار: 2001 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 543 حجم کتاب: 42 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Birkhauser

نام کتاب: Theory of Elasticity for Scientists and Engineers نویسنده: Teodor M.  Atanackovic, Ardeshir Guran, ویرایش: 1 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 377 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Advanced Strength and Applied Elasticity نویسنده: Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster, ویرایش: 5 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: EPUB تعداد صفحه: 643 حجم کتاب: 24 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Prentice Hall

نام کتاب: Elasticity - Theory Application & Numerics نویسنده: Martin H. Sadd, ویرایش: 3 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 574 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Handbook of Elasticity Solutions نویسنده: Mark L. Kachanov, B. Shafiro, Igor Tsukrov, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 329 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Theory of Elasticity and Stress Concentration نویسنده: Yukitaka Murakami, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 446 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Variational Methods in Elasticity and Plasticity نویسنده: K. Washizu, ویرایش: 2 سال انتشار: 1975 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 420 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pergamon Press