نام کتاب: Ac Electric Motors Control - Advanced Design Techniques And Applications نویسنده: Fouad Giri, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 9781118331521, 9781118574263, فرمت: PDF تعداد صفحه: 574 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: A History Of Linear Electric Motors نویسنده: Eric R. Laithwaite Phd, Dsc, Ceng, Fiee, Fieee, ویرایش: 1 سال انتشار: 1987 کد ISBN کتاب: 9781349082988, 9781349082964, فرمت: PDF تعداد صفحه: 400 حجم کتاب: 34 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Macmillan Education

نام کتاب: Advanced Electric Drives - Analysis, Control, And Modeling Using Matlab Simulink نویسنده: Ned Mohan, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 1118485483, 9781118485484, فرمت: PDF تعداد صفحه: 208 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Advanced Electric Drive Vehicles (Energy, Power Electronics, And Machines) نویسنده: Ali Emadi, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 604 حجم کتاب: 30 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Electric Machinery نویسنده: Stephen D. Umans, ویرایش: 7 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 9780073380469, فرمت: PDF تعداد صفحه: 722 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Electric Machines نویسنده: Kothari, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 0070616663, 9780070616660, فرمت: PDF تعداد صفحه: 777 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Electric Motors And Control Systems, Second ویرایش نویسنده: Frank D. Petruzella, ویرایش: 2 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 0073373818 9780073373812, فرمت: PDF تعداد صفحه: 320 حجم کتاب: 51 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Electric Motors And Drives - Fundamentals, Types And Applications نویسنده: Austin Hughes, Bill Drury, ویرایش: 4 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 9780080983325, فرمت: PDF تعداد صفحه: 439 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Newnes

نام کتاب: Electromechanical Prime Movers - Electric Motors نویسنده: Peter C. Bell, ویرایش: 1 سال انتشار: 1972 کد ISBN کتاب: 9780333137956, 9781349015924, فرمت: PDF تعداد صفحه: 96 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Macmillan Education

نام کتاب: Electric And Hybrid Vehicles - Technologies, Modeling And Control - A Mechatronic Approach نویسنده: Amir Khajepour, M. Saber Fallah, Avesta Goodarzi, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 1118341511, 9781118341513, فرمت: PDF تعداد صفحه: 432 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley