نام کتاب: A Textbook of Fluid Mechanics and Hydraulic Machines نویسنده: R. K. Bansal, ویرایش: 9 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 578 حجم کتاب: 52 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Laxmi Publications

نام کتاب: Introduction to Hydraulics and Hydrology with Applications for Stormwater Management نویسنده: John E. Gribbin, ویرایش: 4 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 562 حجم کتاب: 37 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cengage Learning

نام کتاب: Water and Wastewater Engineering - Hydraulics, Distribution, and Treatment نویسنده: Nazih K. Shammas, Lawrence K. Wang, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 829 حجم کتاب: 38 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Bridge Hydraulics نویسنده: Les Hamill, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 401 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Fundamentals of Hydraulic Dredging نویسنده: Thomas M. Turner, ویرایش: 2 سال انتشار: 1996 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 273 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Society of Civil Engineers

نام کتاب: Hydraulic Design Handbook نویسنده: Larry W. Mays, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1306 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Modelling for Coastal Hydraulics and Engineering نویسنده: K. W. Chau, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 240 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Spon Press

نام کتاب: Practical Channel Hydraulics: Roughness, Conveyance and Afflux نویسنده: Donald W. Knight, Caroline McGahey, Rob Lamb, Paul Samuels, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 356 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Rockfill in Hydraulic Engineering نویسنده: David Stephenson, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 230 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: اسکن خیلی خوب انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Energy Dissipation in Hydraulic Structures نویسنده: Hubert Chanson, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 178 حجم کتاب: 151 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press