نام کتاب: Design Of Machine Elements نویسنده: M. F. Spotts, ویرایش: 3 سال انتشار: 1961 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 297 حجم کتاب: 37 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Prentice Hall

نام کتاب: Design Of Machine Elements نویسنده: V. B. Bhandari, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 0070681791, 9780070681798, فرمت: PDF تعداد صفحه: 934 حجم کتاب: 29 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Engineering Mechanics And Design Applications - Transdisciplinary Engineering Fundamentals نویسنده: Atila Ertas, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 1439849307, 9781439849309, فرمت: PDF تعداد صفحه: 315 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Fundamentals Of Machine Component Design نویسنده: R. C. Juvinall, K. M. Marshek, ویرایش: 6 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: /, فرمت: PDF تعداد صفحه: 912 حجم کتاب: 38 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Mechanical Design Engineering Handbook نویسنده: Peter R.N. Childs, ویرایش: 2 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9780081023679, 0081023677, فرمت: PDF تعداد صفحه: 968 حجم کتاب: 73 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Mechanics Of Rotor Spinning Machines نویسنده: Prof. Dr. Eng. Ibrahim Abdou Elhawary, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 1498716644, 9781498716642, 9781315353951, 1315353954, 9781498716659, 1498716652, فرمت: PDF تعداد صفحه: 282 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Machine Elements - Life and Design نویسنده: Boris M. Klebanov, David M. Barlam, Frederic E. Nystrom, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 456 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Introduction To Solid Modeling Using Solidworks 2017 نویسنده: William E. Howard, Joseph C. Musto, ویرایش: 13 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9781259696541, فرمت: PDF تعداد صفحه: 401 حجم کتاب: 71 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Machine Component Analysis With Matlab نویسنده: Dan B. Marghitu, Mihai Dupac, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9780128042458, 0128042451, فرمت: PDF تعداد صفحه: 234 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Machine Elements - Analysis and Design نویسنده: Peder Klit, Niels L. Pedersen, ویرایش: 2 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 471 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Polyteknisk Boghandel Og Forlag