نام کتاب: Introduction to Materials Science for Engineers نویسنده: James F. Shackelford, ویرایش: 8 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 696 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: An Introduction To Materials Engineering And Science For Chemical And Materials Engineers نویسنده: Brian S. Mitchell, ویرایش: 1 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: 9780471436232, 0471436232, فرمت: PDF تعداد صفحه: 968 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: High-Performance Construction Materials - Science and Applications نویسنده: Caijun Shi, Y. L. Mo, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 448 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: World Scientific

نام کتاب: Advanced Aerospace Materials نویسنده: W. J. G. Bunk, Dr. Horst Buhl, ویرایش: 1 سال انتشار: 1992 کد ISBN کتاب: 9783642501616, 9783642501593, فرمت: PDF تعداد صفحه: 373 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Degarmo’S Materials And Processes In Manufacturing نویسنده: J. Black Et. Al., ویرایش: 10 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1031 حجم کتاب: 20 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Composite Materials - Science And Engineering نویسنده: Krishan K. Chawla, ویرایش: 3 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9780387743646, 9780387743653, فرمت: PDF تعداد صفحه: 542 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Computational Methods And Experiments In Materials Characterisation III نویسنده: C. A. Brebbia, A. A. Mammoli, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 1845640802, 9781845640804, 9781845642792, فرمت: PDF تعداد صفحه: 465 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: WIT Press

نام کتاب: Computational Materials Discovery نویسنده: Alexander G Kvashnin, Gabriele Saleh, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 1782629610, 9781782629610, فرمت: PDF تعداد صفحه: 456 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Royal Society of Chemistry

نام کتاب: Engineering Materials 2 - An Introduction To Microstructures, Processing, And Design نویسنده: D.R.H. Jones, Michael F. Ashby, ویرایش: 2 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: 9780750640190, 0750640197, فرمت: PDF تعداد صفحه: 392 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Engineering Materials Research, Applications And Advances نویسنده: K.M. Gupta, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 1482257971, فرمت: PDF تعداد صفحه: 636 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: CRC Press