نام کتاب: Fundamentals of Engineering Plasticity نویسنده: William F. Hosford, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 277 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: Applied Elasticity and Plasticity نویسنده: Mumtaz Kassir, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 565 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Structural Plasticity نویسنده: Maohong Yu, Guowei Ma, Jianchun Li, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 402 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Plasticity: Mathematical Theory and Numerical Analysis نویسنده: Weimin Han, B. Daya Reddy, ویرایش: 2 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 425 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Plasticity for Structural Engineers نویسنده: W.F. Chen, D. J. Han, ویرایش: 1 سال انتشار: 1988 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 610 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Foundations of the Theory of Plasticity نویسنده: L. M. Kachanov, ویرایش: 2 سال انتشار: 1971 کد ISBN کتاب: , فرمت: DJVU تعداد صفحه: 496 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Dover Publications

نام کتاب: Dynamic Models for Structural Plasticity نویسنده: W. J. Stronge, T. X. Yu, ویرایش: 1 سال انتشار: 1993 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 296 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Variational Methods in Elasticity and Plasticity نویسنده: K. Washizu, ویرایش: 2 سال انتشار: 1975 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 420 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pergamon Press

نام کتاب: Severe Plastic Deformation Technology نویسنده: A. Rosochowski, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 320 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Whittles Publishing

نام کتاب: Continuum Mechanics - Elasticity, Plasticity, Viscoelasticity نویسنده: Dill, Ellis Harold, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 0849397790, 9780849397790, فرمت: PDF تعداد صفحه: 352 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press