نام کتاب: Computational Techniques Of Rotor Dynamics With The Finite Element Method نویسنده: Komzsik, Louis, Vollan, Arne, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9781439847701, 1439847703, 9781439847725, فرمت: PDF تعداد صفحه: 282 حجم کتاب: 20 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Rotating Machinery Vibration - From Analysis To Troubleshooting نویسنده: Maurice L Adams, ویرایش: 1 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: 9780585418339, 9780824702588, 0824702581, فرمت: PDF تعداد صفحه: 371 حجم کتاب: 62 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Troubleshooting Rotating Machinery - Including Centrifugal Pumps And Compressors, Reciprocating Pumps And Compressors, Fans, Steam Turbines, Electric Motors, And More نویسنده: Andrew P. Conkey, Robert X Perez, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 1119294134, 9781119294139, 9781119294399, 1119294398, 9781119294443, 1119294444, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 384 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Wiley