نام کتاب: Structural and Stress Analysis نویسنده: T.H.G. Megson, ویرایش: 1 سال انتشار: 1996 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 649 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Vibration Analysis and Structural Dynamics for Civil Engineers نویسنده: Irving H Shames, ویرایش: 1 سال انتشار: 1997 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 738 حجم کتاب: 42 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Structural and Stress Analysis نویسنده: T.H.G. Megson, ویرایش: 3 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1176 حجم کتاب: 19 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Stresses in Beams, Plates, and Shells نویسنده: Ansel C. Ugural, ویرایش: 3 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 598 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Stress, Strain, and Structural Dynamics An Interactive Handbook of Formulas, Solutions, and MATLAB Toolboxes نویسنده: Bingen Yang, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 961 حجم کتاب: 31 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press

نام کتاب: Essentials of Mechanical Stress Analysis نویسنده: Amir Javidinejad, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 262 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Advanced Thermal Stress Analysis of Smart Materials and Structures نویسنده: Zengtao Chen, Abdolhamid Akbarzadeh, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 304 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Springer

نام کتاب: Roark’s Formulas for Stress and Strain نویسنده: Richard Budynas, Warren Young, ویرایش: 7 سال انتشار: 2001 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 832 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Structural and Stress Analysis نویسنده: T.H.G. Megson, ویرایش: 2 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 756 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Practical Stress Analysis in Engineering Design نویسنده: Ronald Huston, Harold Josephs, ویرایش: 3 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 664 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press