نام کتاب: Anesthesia Considerations For The Oral And Maxillofacial Surgeon نویسنده: Matthew Mizukawa, M.D. Mckenna, Samuel J., Luis G. Vega, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 0867157135, 9780867157130, فرمت: PDF تعداد صفحه: 483 حجم کتاب: 50 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Quintessence Publishing

نام کتاب: Anesthesia Secrets نویسنده: Brian Keech, Ryan Laterza, ویرایش: 6 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 032364015X, 9780323640169, 9780323640152, 9780323640176, فرمت: PDF تعداد صفحه: 467 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Anesthesiology Critical Care Board Review نویسنده: George Williams, Navneet Grewal, Marc Popovich, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9780190908065, فرمت: PDF تعداد صفحه: 217 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oxford University Press

نام کتاب: Automated Drug Delivery In Anesthesia نویسنده: Dana Copot, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 0128159758, 9780128159750, فرمت: PDF تعداد صفحه: 338 حجم کتاب: 20 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press

نام کتاب: Basic Physiology For Anaesthetists نویسنده: David Chambers, Christopher Huang, Gareth Matthews, ویرایش: 2 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9781108463997, 9781108565011, 2019009280, فرمت: PDF تعداد صفحه: 452 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: Duke’S Anesthesia Secrets نویسنده: Brian Keech, James Duke, ویرایش: 5 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 0323249779, 9780323249775, فرمت: PDF تعداد صفحه: 481 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Encyclopedia Of Pain (7 Volume Set) نویسنده: Gerald F. Gebhart, Robert F. Schmidt, ویرایش: 2 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 3642287522, 9783642287527, فرمت: PDF تعداد صفحه: 4425 حجم کتاب: 42 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Springer

نام کتاب: Handbook Of Pediatric Anesthesia نویسنده: Philipp J. Houck, Manon Haché, Lena S. Sun, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9780071769358, 0071769358, فرمت: PDF تعداد صفحه: 363 حجم کتاب: 78 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Essentials Of Disaster Anesthesia نویسنده: Joseph Mcisaac, Kelly Mcqueen, Corry Kucik, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 9781107498259, 9781108851183, فرمت: PDF تعداد صفحه: 381 حجم کتاب: 24 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: Faust’S Anesthesiology Review نویسنده: Mayo Foundation For Medical Education, Terrence L. Trentman, ویرایش: 5 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9780323567022, 9780323567008, فرمت: PDF تعداد صفحه: 787 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier