نام کتاب: A Clinician’S Pearls & Myths In Rheumatology نویسنده: John H. Stone, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 1848009348, 9781848009349, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 493 حجم کتاب: 98 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Abc Of Rheumatology نویسنده: Ade Adebajo, Lisa Dunkley, ویرایش: 5 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9781118793206, فرمت: PDF تعداد صفحه: 226 حجم کتاب: 24 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley-Blackwell

نام کتاب: Clinical Trials In Rheumatology نویسنده: Johannes Von Kempis, Ruediger Mueller, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 1849963835, 9781849963831, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 747 حجم کتاب: 1 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Harrison’S Rheumatology نویسنده: Anthony S. Fauci, Carol A. Langford, ویرایش: 3 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 9780071814843, 0071814841, فرمت: PDF تعداد صفحه: 368 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Infections And The Rheumatic Diseases نویسنده: Luis R. Espinoza, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9783030233105, 9783030233112, فرمت: PDF تعداد صفحه: 460 حجم کتاب: 17 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Primer On The Rheumatic Diseases نویسنده: John H. Stone, John H. Klippel, L Eslie J. Crofford, Patience H. White, ویرایش: 13 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: 0387685669, 9780387685663, فرمت: PDF تعداد صفحه: 721 حجم کتاب: 121 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Rheumatology - Specialty Review And Self-Assessment نویسنده: Rebecca Grainger, Philip Cohen, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: , فرمت: EPUB تعداد صفحه: 2623 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Statpearls Publishing Llc

نام کتاب: Rheumatology In Practice نویسنده: Jose Antonio Pereira Da Silva, Anthony D. Woolf, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 1848825811, 9781848825819, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 530 حجم کتاب: 211 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Imaging In Rheumatology A Clinical Approach نویسنده: Md Adam Greenspan, Md M Eric Gershwin, Bm Andrew J Grainger, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 1496367634, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 464 حجم کتاب: 213 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Lippincott Williams & Wilkins